Podstawy prawne

Obowiązkowe ubezieczenie OC

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12. 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dobrowolne ubezpieczenia OC

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 01 stycznia 2016 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC dobrowolnego

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej i użytkowania mienia

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 01 stycznia 2016 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie NNW + HIV/WZW

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (OS/OW041/1601) oraz Klauzula ubezpieczenia na wypadek zakażenia HIV i/lub WZW, która ma zastosowanie do świadczeń dodatkowych z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW

Klauzula ubezpieczenia na wypadek zakażenia HIV i/lub WZW

Pełnomocnictwo Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o.

Pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Ergo Hestia SA

Informacja o ubezpieczeniach

  • tel.: +48 68 323 66 84