Dobrowolne OC lekarza

Ubezpieczenie dedykowane jest:

 • lekarzom wykonującym działalność leczniczą w ramach praktyki lekarskiej jako uzupełnienie zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza. Ubezpieczenie to działa także jako nadwyżkowe w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza w przypadku posiadania tych dwóch ubezpieczeń w PZU w pokrywającym się okresie ubezpieczenia. Ma to miejsce w razie wystąpienia szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego OC z powodu wyczerpania się sumy gwarancyjnej.
 • lekarzom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia (bez prowadzenia działalności) lub umowy o dzieło.

W sytuacjach wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy cywilnoprawnej, nabycie dobrowolnego ubezpieczenia OC zabezpiecza przed roszczeniem regresowym ze strony ubezpieczyciela. Zgodnie z Kodeksem pracy, lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę zagrożony jest regresem do trzykrotnej wysokości swojego wynagrodzenia. Lekarz działający w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej (bez prowadzenia działalności), np. umowy zlecenia, musi z kolei liczyć się z regresem do pełnej wartości wypłaconego odszkodowania wraz z zadośćuczynieniem.

Posiadanie polisy OC chroni zatem lekarza, który realizuje się zawodowo w podmiocie lub podmiotach leczniczych, przed roszczeniami regresowymi.

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza obejmuje więc odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem ich zaniechania w związku z wykonywaniem zawodu lekarza. Pokrywa ono także szkody, które zostały wyłączone z systemu ubezpieczeń obowiązkowych, to jest z tytułu następujących szkód:

 • na osobie wyrządzonych podczas udzielania pierwszej pomocy,
 • w mieniu (np. uszkodzenie odzieży pacjenta),
 • wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa,
 • wynikających z naruszenia praw pacjenta.

W razie potrzeby zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty można rozszerzyć o następujące Klauzule (dodatkowy zakres ochrony, który nie jest objęty ubezpieczeniem w zakresie podstawowym):

Klauzula 1M: Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności na teren państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii;

Klauzula 2M: Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności na teren całego świata – z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii;

Klauzula 3M: Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności na teren całego świata;

Klauzula 4M: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej;

Klauzula 4AM: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej.

.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)