Dobrowolne OC lekarza

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza dedykowane jest:

 • lekarzom wykonującym działalność leczniczą w ramach praktyki lekarskiej jako uzupełnienie zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza działa także jako nadwyżkowe w odniesieniu do ww. obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku posiadania tych dwóch ubezpieczeń w PZU SA w pokrywającym się okresie ubezpieczenia. Ma to miejsce w razie wystąpienia szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego OC z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej;
 • lekarzom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia bez prowadzenia działalności lub umowy o dzieło.

W sytuacjach wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej bez prowadzenia działalności, nabycie dobrowolnego ubezpieczenia OC zabezpiecza lekarza przed roszczeniem regresowym ze strony ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 120 par. 1 Kodeksu Pracy, w razie wyrządzenia szkody przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest pracodawca. Lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę zagrożony jest natomiast regresem do trzykrotnej wysokości swojego wynagrodzenia. Lekarz działający w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej (bez prowadzenia działalności), np. umowy zlecenia, musi z kolei liczyć się z regresem do pełnej wysokości szkody.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje czynności zawodowe lekarza i lekarza dentysty, w tym czynności wykonywane w ramach wolontariatu, rezydentury, stażu, praktyk, oddelegowania.

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty dostępne jest w 2 wariantach.

 • Wariant I dla lekarzy niepodlegających pod obowiązkowe OC lekarza (nieprowadzących działalność leczniczą);
 • Wariant II (zakres podstawowy lub rozszerzony) dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą.

Zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty w Wariancie I obejmuje szkody na osobie wyrządzone w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza lub lekarza dentysty, w tym m.in. szkody:

 • powstałe w następstwie udzielania świadczeń w Pogotowiu Ratunkowym, SOR lub Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, bez konieczności zwyżki składki;
 • powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej;
 • wynikające z naruszenia praw pacjenta, w tym zadośćuczynienia w zakresie szkód niebędących następstwem szkód na osobie;
 • spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej;
 • spowodowane przez podwykonawców bez prawa do regresu;
 • wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych oraz szkody wyrządzone wskutek użycia maszyn i urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne i lasery stosowane do leczenia zmian chorobowych, gdy powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa bez prawa do regresu;
 • wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy (również szkody rzeczowe);
 • powstałe w wyniku przetwarzania danych osobowych pacjentów związku z prowadzonym procesem leczniczym;
 • wyrządzone przez lekarza w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym, badawczym lub w badaniach klinicznych. Warunkiem ochrony dla badań klinicznych jest posiadanie przez badacza/sponsora ubezpieczenia OC badania klinicznego.

Zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty w Wariancie II podstawowym obejmuje:

 • szkody mieszczące się w wariancie I dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty;
 • szkody na osobie wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, w tym także wykonywaniem zawodu w ramach działalności leczniczej.

Zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty w Wariancie II rozszerzonym obejmuje:

 • szkody mieszczące się w wariancie I dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty;
 • szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, w tym także wykonywaniem zawodu w ramach działalności leczniczej, oraz w związku z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności.

W razie potrzeby zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty można rozszerzyć o dodatkowy zakres ochrony, tj.

 • szkody z tytułu pierwszej pomocy medycznej, stażu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych na terenie państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, i Szwajcarii (Klauzula nr 1M);
 • szkody z tytułu pierwszej pomocy medycznej, stażu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych na terenie państw na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii (Klauzula nr 2M);
 • szkody z tytułu pierwszej pomocy medycznej, stażu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych na terenie całego świata (Klauzula nr 3M);
 • szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (Klauzula nr 4M);
 • szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (Klauzula nr 4AM);
 • szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy nieruchomości i ruchomości, dostępne tylko dla Wariantu II rozszerzonego);
 • szkody związane z wykonywaniem czynności biegłego sądowego lekarza (klauzula biegłego sądowego).

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, w tym m.in. przedmiot, zakres, limity oraz wyłączenia ochrony dostępne są tutaj.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)