Zgłoszenie szkody

PROCES ZGŁASZANIA SZKODY

Zgłoszenie szkody lub roszczenia można dokonać:

 • za pośrednictwem Internetu (poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.pzu.pl), istnieje możliwość załączenia dokumentów do zgłoszenia,
 • telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU, dzwoniąc pod numer tel.: 801 102 102 lub 22 566 55 55,
 • osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU,
 • na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej wypadek ubezpieczeniowy należy zgłosić kontaktując się z PZU Pomoc pod numerem tel.: 22 505 16 04.

Na każdym etapie postępowania jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.: +48 56 669 33 07.

PODSTAWOWE DOKUMENTY PRZYDATNE DO ZGŁOSZENIA SZKODY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO, POLEGAJĄCEJ NA:

Uszkodzeniu ciała (rozstroju zdrowia) poszkodowanego

Żadne dokumenty nie są wymagane, aby dokonać zgłoszenia szkody. Jeżeli osoba zawiadamiająca o zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego jest jednak w posiadaniu dokumentacji dotyczącej zdarzenia i powstałej szkody, powinna je przedłożyć równocześnie ze zgłoszeniem szkody lub w krótkim czasie od zgłoszenia szkody, gdyż ułatwi to i przyspieszy postępowanie prowadzone przez PZU SA.

Przykłady dokumentacji:

 • dokumenty medyczne dotyczące procesu leczenia skutków wypadku (dotyczy to zarówno dokumentacji medycznej z daty wypadku, jak i przedstawiającej dalszy przebieg leczenia np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.),
 • potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu, jeśli poszkodowany jest w posiadaniu ww. dokumentacji, ewentualnie wskazanie instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku,
 • wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku z leczeniem, jeśli zawarta umowa ubezpieczenia obejmuje zwrot tego rodzaju kosztów.

Jeśli ww. dokumenty nie zostaną przedłożone na etapie zgłoszenia szkody (np. z powodu ich nie posiadania lub dokonania zgłoszenia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU), ich przekazanie do PZU SA może nastąpić w późniejszym terminie. Inne jeszcze wymagane dokumenty mogą wynikać ze specyfiki ogólnych warunków ubezpieczenia i zawartej umowy ubezpieczenia, w szczególności różnego rodzaju przysługujących świadczeń.

Śmierci poszkodowanego

Żadne dokumenty nie są wymagane, aby dokonać zgłoszenia szkody. Jeżeli soba zawiadamiająca o zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego jest jednak w posiadaniu dokumentacji dotyczącej zdarzenia i powstałej szkody, powinna je przedłożyć równocześnie ze zgłoszeniem szkody lub w krótkim czasie od zgłoszenia szkody, gdyż ułatwi to i przyspieszy postępowanie prowadzone przez PZU SA.

Przykłady dokumentacji:

 • akt zgonu,
 • dokument potwierdzający przyczynę zgonu np. karta statystyczna zgonu, wynik sekcji zwłok,
 • potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu, jeśli poszkodowany jest w posiadaniu ww. dokumentacji, ewentualnie wskazanie instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku,
 • jeśli w umowie ubezpieczenia nie wskazano imiennie osoby uprawnionej do świadczenia, dokument potwierdzający pokrewieństwo (powinowactwo) ze zmarłym poszkodowanym, ewentualnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia wystawiony przez notariusza,
 • wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku ze zgonem poszkodowanego, jeśli zawarta umowa ubezpieczenia obejmuje zwrot tego rodzaju kosztów (np. koszty transportu zwłok).

Jeśli ww. dokumenty nie zostaną przedłożone na etapie zgłoszenia szkody (np. z powodu ich nie posiadania lub dokonania zgłoszenia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU), ich przekazanie do PZU SA może nastąpić w późniejszym terminie.

CO W SYTUACJI, GDY PRZEDŁOŻONE NA ETAPIE ZGŁOSZENIA SZKODY DOKUMENTY OKAŻĄ SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCE/ LUB NA ETAPIE ZGŁOSZENIA SZKODY NIE ZOSTANĄ PRZEDŁOŻONE ŻADNE DOKUMENTY?

Ubezpieczyciel zobowiązany jest, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie, poinformować poszkodowanego o rodzaju dokumentów potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, jeśli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z WYPŁATĄ ODSZKODOWANIA POZOSTAWIAMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI PRACOWNIKÓW MENTOR S.A. W RAMACH PROPONOWANEGO SERWISU MOŻECIE PAŃSTWO OCZEKIWAĆ POMOCY W ZAKRESIE:

 • określenia zakresu roszczenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
 • analizy dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody,
 • przygotowania ewentualnego odwołania do zakładu ubezpieczeń.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)