Zgłoszenie szkody

PROCES ZGŁASZANIA SZKODY

Zgłoszenie szkody lub roszczenia można dokonać:

 • za pośrednictwem Internetu poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.pzu.pl lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: ,
 • telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU, dzwoniąc pod numer tel.: 801 102 102 lub 22 566 55 55,
 • osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU,
 • na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej wypadek ubezpieczeniowy należy zgłosić kontaktując się z PZU Pomoc pod numerem tel.: 22 505 16 04.

Na każdym etapie postępowania jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.: +48 56 669 32 16.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W PRZYPADKU WNIESIENIA LUB POWZIĘCIA INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA ROSZCZENIA PRZEZ POSZKODOWANEGO

W razie powzięcia informacji o potencjalnym roszczeniu, jeszcze przed złożeniem przez poszkodowanego roszczenia na piśmie, ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić PZU SA o możliwości wniesienia roszczenia przez poszkodowanego.

W przypadku otrzymania roszczenia od poszkodowanego ubezpieczony zobowiązany jest przesłać do PZU SA zawiadomienie o otrzymanym roszczeniu oaz załączyć jego kopię niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania roszczenia poszkodowanego na piśmie.

Do zawiadomienia ubezpieczony powinien dołączyć oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu w dacie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

Na żądanie PZU SA ubezpieczony zobowiązany jest udzielić dodatkowych wyjaśnień i złożyć dokumentację niezbędną do ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody oraz ustalenia odpowiedzialności ubezpieczonego.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POSZKODOWANEGO NA DROGĘ SĄDOWĄ

Jeżeli poszkodowany wystąpi przeciwko ubezpieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu pozwu, powiadomić o tym PZU SA oraz dostarczyć kopię pozwu w celu ustalenia dalszego postępowania.

W postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ubezpieczony zobowiązany jest w odpowiedzi na pozew lub w dalszym piśmie procesowym złożyć wniosek o przypozwanie PZU SA.

Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć orzeczenie sądu wraz z uzasadnieniem wydanym na jego wniosek, w terminie umożliwiającym PZU SA zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego, o ile PZU SA nie brało udziału w tym postępowaniu.

Ubezpieczony jest zobowiązany przekazywać PZU SA informacje o przebiegu postępowania sądowego, w szczególności o wyniku procesu, do którego PZU SA nie przystąpiło z interwencją uboczną.

W przypadku wygrania procesu i zasądzenia zwrotu na rzecz ubezpieczonego kosztów postępowania ubezpieczony zobowiązany jest przesłać do PZU SA kopię orzeczenia sądowego oraz scedować na PZU SA wierzytelność o zwrot kosztów postępowania przysługującego mu wobec strony przegrywającej spór w celu umożliwienia PZU SA uzyskania zwrotu pokrytych kosztów.

PODSTAWOWE DOKUMENTY PRZYDATNE DO ZGŁOSZENIA SZKODY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO, POLEGAJĄCEJ NA:

Uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanego


Przykłady dokumentacji:

 • dokumenty medyczne dotyczące procesu leczenia skutków wypadku (dotyczy to zarówno dokumentacji medycznej z daty wypadku, jak i przedstawiającej dalszy przebieg leczenia np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.),
 • potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu, jeśli poszkodowany jest w posiadaniu ww. dokumentacji, ewentualnie wskazanie instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku,
 • wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku z leczeniem, jeśli zawarta umowa ubezpieczenia obejmuje zwrot tego rodzaju kosztów.

Jeśli ww. dokumenty nie zostaną przedłożone na etapie zgłoszenia szkody (np. z powodu ich nieposiadania lub dokonania zgłoszenia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU), ich przekazanie do PZU SA może nastąpić w późniejszym terminie. Inne jeszcze wymagane dokumenty mogą wynikać ze specyfiki ogólnych warunków ubezpieczenia i zawartej umowy ubezpieczenia, w szczególności różnego rodzaju przysługujących świadczeń.

Śmierci poszkodowanego


Przykłady dokumentacji:

 • akt zgonu,
 • dokument potwierdzający przyczynę zgonu np. karta statystyczna zgonu, wynik sekcji zwłok,
 • potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu, jeśli poszkodowany jest w posiadaniu ww. dokumentacji, ewentualnie wskazanie instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku,
 • jeśli w umowie ubezpieczenia nie wskazano imiennie osoby uprawnionej do świadczenia, dokument potwierdzający pokrewieństwo (powinowactwo) ze zmarłym poszkodowanym, ewentualnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia wystawiony przez notariusza,
 • wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku ze zgonem poszkodowanego, jeśli zawarta umowa ubezpieczenia obejmuje zwrot tego rodzaju kosztów (np. koszty transportu zwłok).

Jeśli ww. dokumenty nie zostaną przedłożone na etapie zgłoszenia szkody (np. z powodu ich nieposiadania lub dokonania zgłoszenia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU), ich przekazanie do PZU SA może nastąpić w późniejszym terminie.

CO W SYTUACJI, GDY PRZEDŁOŻONE NA ETAPIE ZGŁOSZENIA SZKODY DOKUMENTY OKAŻĄ SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCE LUB NA ETAPIE ZGŁOSZENIA SZKODY NIE ZOSTANĄ PRZEDŁOŻONE ŻADNE DOKUMENTY?

Ubezpieczyciel zobowiązany jest, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie, poinformować poszkodowanego o rodzaju dokumentów potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, jeśli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie:

 • uznania przez PZU SA roszczenia poszkodowanego w wyniku dokonanych ustaleń lub
 • ugody zawartej z poszkodowanym lub
 • prawomocnego orzeczenia sądu.

Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia o naprawienie wyrządzonej przez niego szkody, w szczególności poprzez zawarcie z poszkodowanym ugody, nie ma skutków prawnych względem PZU SA, jeśli nie wyraził na to uprzednio zgody.

PZU wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu lub innej osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczony zaspokoił, za uprzednią pisemną zgodą PZU SA roszczenie, PZU SA dokonuje na rzecz ubezpieczonego w akceptowanym przez siebie zakresie, zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego oraz poniesionych przez niego kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia.

Wypłata odszkodowania i zwrot kosztów następuje na pisemny wniosek (zawiadomienie o szkodzie) poszkodowanego, ubezpieczonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w zdaniu powyżej, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności PZU SA albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie 30 dni, o którym mowa powyżej, PZU SA zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczenia uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, PZU SA informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo PZU SA powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

PZU SA ma obowiązek udostępnić ubezpieczonemu, poszkodowanemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez

PZU SA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU SA. Informacje i dokumenty PZU SA ma obowiązek udostępnić ww. osobom na ich żądanie w postaci elektronicznej.

PZU SA ma obowiązek, na żądanie ubezpieczonego, uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego, udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania.

PZU SA powiadamia niezwłocznie ubezpieczonego o roszczeniu zgłoszonym przez poszkodowanego bezpośrednio do PZU SA.

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z WYPŁATĄ ODSZKODOWANIA POZOSTAWIAMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI PRACOWNIKÓW MENTOR S.A. W RAMACH PROPONOWANEGO SERWISU MOŻECIE PAŃSTWO OCZEKIWAĆ POMOCY W ZAKRESIE:

 • określenia zakresu roszczenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
 • analizy dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody,
 • przygotowania ewentualnego odwołania do zakładu ubezpieczeń.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)