Obowiązkowe OC lekarza

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. do posiadania tego ubezpieczenia zobowiązani są m.in. lekarze prowadzący:

 • indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • grupową praktykę lekarską w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej.

UWAGA! Jeżeli również wykonujesz zawód lekarza na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (bez prowadzenia działalności), obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza nie pokryje szkód wyrządzonych przez Ciebie w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach tych dwóch form. W tych przypadkach ochronę zapewnia dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza.

Zakresem ochrony objęta jest odpowiedzialność cywilna lekarza i lekarza dentysty za szkody wyrządzone przez niego podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w następstwie działania lub zaniechania, z wyłączeniem następujących szkód:

 • wyrządzonych przez Ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
 • polegających na zapłacie kar umownych,
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,
 • związanych z udzielaniem świadczeń z zakresu chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeżeli nie powstały one w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub skutków jej leczenia.

Szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej w pozostałym zakresie mogą być jednak włączone w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza (Klauzula 4M lub 4AM) za opłatą dodatkowej składki. Podobnie rzecz się ma w przypadku szkód majątkowych. Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza nie pokrywa szkód w mieniu. Lukę tę można jednak uzupełnić dobrowolnym ubezpieczeniem OC lekarza.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)