Obowiązkowe OC lekarza

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą zobowiązani są m.in. lekarze lub lekarze dentyści prowadzący:

 • indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • grupową praktykę lekarską w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej.

WAŻNE! Jeżeli wykonujesz zawód lekarza również na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej bez prowadzenia działalności, obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza nie pokryje szkód wyrządzonych przez Ciebie w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach tych dwóch form. W tych przypadkach ochronę zapewnia dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza.

Zakresem ochrony obowiązkowego ubezpieczenia OC objęta jest odpowiedzialność cywilna lekarza i lekarza dentysty za szkody wyrządzone przez niego w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem następujących szkód:

 • wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
 • polegających na zapłacie kar umownych,
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,
 • będących następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeżeli nie są one udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub skutków jej leczenia.

WAŻNE! Szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych w pozostałym zakresie mogą być włączone w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza (Klauzula 4M lub 4AM) za opłatą dodatkowej składki.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty obejmuje również szkody:

 • wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • powstałe w następstwie udzielania świadczeń w Pogotowiu Ratunkowym, SOR lub Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, bez konieczności zwyżki składki.

W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel zobowiązuje się także zwrócić ubezpieczonemu koszty wynikłe z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody, o ile były one celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Ponadto na wniosek ubezpieczonego i za pisemną zgodą PZU SA, ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia:

 • kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi (niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU SA);
 • niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli PZU SA zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na te koszty;
 • kosztów postępowań przedsądowych, sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych;
 • kosztów wynagrodzenia opinii biegłych, rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody;
 • kosztów wykonania przez ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody do 100.000 zł, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej. Jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności zostanie zwrócony depozyt, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić PZU odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez PZU pokryte.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, w tym m.in. przedmiot, zakres, limity oraz wyłączenia ochrony dostępne są tutaj.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)