Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie PZU Wojażer obejmuje sytuacje nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku (w wariancie II również w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka) osób ubezpieczonych zaistniałych w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia podczas podróży ubezpieczonego. Ochroną objęte są także zagraniczne wyjazdy szkoleniowe oraz naukowe w celu odbycia przez lekarza i lekarza dentysty stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, a także udziału w konferencjach naukowych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy. Ubezpieczenie obejmuje również koszty:

 • hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego,
 • transportu,
 • zastosowania komory dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach;
 • leczenia stomatologicznego do limitu 1.000 zł;
 • leczenia związanego z ciążą i porodem - nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży – do limitu 6.000 zł;
 • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;
 • naprawy lub zakupu protez, okularów korekcyjnych oraz innych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do limitu 2.000 zł;
 • interwencji pogotowia ratunkowego, w tym kosztów transportu do placówki medycznej.

Ubezpieczenie zostaje rozszerzone o następujące Klauzule:

 • Klauzula nr 3 – ubezpieczenie assistance Pakiet Dziecko;
 • Klauzula nr 5 – ubezpieczenie assistance Pakiet Sport;
 • Klauzula nr 7 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
 • Klauzula nr 8 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (OC);
 • Klauzula nr 9 – ubezpieczenie bagażu podróżnego (obejmuje również szkody dotyczące sprzętu sportowego);
 • Klauzula nr 11 – ubezpieczenie kontynuacji leczenia po podróży.

Ubezpieczenie PZU Wojażer dostępne jest w dwóch wariantach, tj. w wariancie indywidualnym oraz w wariancie rodzinnym. W tym ostatnim przypadku ochroną objęte są również osoby bliskie, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez ubezpieczonego i przebywają razem z nim podczas podróży. Za osoby bliskie uznaje się: małżonka, konkubenta, wstępnego, zstępnego brata, siostrę, bratanka, bratanicę, siostrzeńca, siostrzenicę, ojczyma, macochę, pasierba, teścia, teściową, zięcia, synową, bratową, szwagra, szwagierkę, przysposobionego, przysposabiającego, pozostającego pod opieką lub przyjętego na wychowanie w ramach rodzony zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego.

WAŻNE! Maksymalny okres ochrony podczas jednorazowej podróży może wynieść 22 dni. Łączny pobyt w podróży w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia nie może z kolei przekroczyć 40 dni. W przypadku rekreacyjnego uprawiania nart i snowboardingu okres ochrony wynosi maksymalnie 15 dni.

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje cały świat.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, w tym m.in. przedmiot, zakres, limity oraz wyłączenia ochrony dostępne są tutaj.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)