Ochrona prawna

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie lub zwrot niezbędnych i prawnie uzasadnionych kosztów ochrony prawnej mających na celu zabezpieczenie interesów prawnych ubezpieczonego związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach – Ochrona Prawna Komfort oraz Ochrona Prawna Super i obejmuje wypadki, które zaszły na terytorium Polski, a wynikające z nich problemy prawne podlegają regulacjom prawa polskiego.

Zakresem ubezpieczenia Ochrony Prawnej Komfort objęte są koszty poniesione w związku z:

 • dochodzeniem przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych powstałych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza, lekarza dentysty (np. w razie niesłusznego oskarżenia o przyjęcie korzyści majątkowej);
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych związanych z nienależytym wykonaniem świadczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego (np. w przypadku oskarżenia ubezpieczonego o niewłaściwe zdiagnozowanie schorzenia u pacjenta);
 • ochroną w zakresie prawa karnego i wykroczeń lub dochodzeniem przez ubezpieczonego roszczeń z tytułu popełnienia wobec niego przestępstwa zniesławienia lub znieważenia w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza, lekarza dentysty (np. w sytuacji oskarżenia ubezpieczonego o spowodowanie śmierci w wyniku błędu w sztuce lekarskiej).

Zakresem ubezpieczenia Ochrony Prawnej Super objęte są koszty poniesione w związku z:

 • dochodzeniem przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych powstałych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza, lekarza dentysty (np. w razie niesłusznego oskarżenia o przyjęcie korzyści majątkowej);
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych związanych z nienależytym wykonaniem świadczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego (np. w przypadku oskarżenia ubezpieczonego o niewłaściwe zdiagnozowanie schorzenia u pacjenta);
 • ochroną w zakresie prawa karnego i wykroczeń lub dochodzeniem przez ubezpieczonego roszczeń z tytułu popełnienia wobec niego przestępstwa zniesławienia lub znieważenia w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza, lekarza dentysty (np. w sytuacji oskarżenia ubezpieczonego o spowodowanie śmierci w wyniku błędu w sztuce lekarskiej);
 • obroną ubezpieczonego w zakresie postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie postępowań administracyjnych;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, jeśli umowa została zawarta w okresie ubezpieczenia;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie sporów z NFZ;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie ochrony danych osobowych.

W ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej Komfort oraz Ochrony Prawnej Super pokrywane są następujące koszty:

 • wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy pranego ustanowionego przez ubezpieczonego (do trzykrotnej wysokości stawki minimalnej określonej na podstawie odpowiednich przepisów prawa w sprawie opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego);
 • opinii prawnych;
 • sądowe w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych;
 • zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej;
 • postępowania egzekucyjnego, jeśli ubezpieczony jest wierzycielem;
 • postępowania sądu;
 • mediacji pozasądowej, jeśli była prowadzona za zgodą PZU SA lub koszty mediacji sądowej;
 • udzielenia informacji prawnej w tym koszty przesłania wzorów umów i pism należących do powszechnego obrotu prawnego; koszty przesłania tekstów obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych; koszty uzyskania informacji o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia postępowania sądowego i postępowań określonych w punktach 5-7 powyżej; koszty udzielenia informacji o przepisach prawa, orzecznictwie, poglądach doktryny – w zakresie zgłoszonego problemu prawnego.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, w tym m.in. przedmiot, zakres, limity oraz wyłączenia ochrony dostępne są tutaj.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)