Ochrona prawna

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie lub zwrot niezbędnych i prawnie uzasadnionych kosztów ochrony prawnej mających na celu zabezpieczenie interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Ubezpieczenie to dostępne jest w dwóch wariantach – Ochrona Prawna KomfortOchrona Prawna Super i obejmuje wypadki, które zaszły na terytorium Polski, a wynikające z nich problemy prawne podlegają regulacjom prawa polskiego.

W zakresie Ochrony Prawnej Komfort mieści się:

 • dochodzenie przez Ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych (np. w razie niesłusznego oskarżenia o przyjęcie korzyści majątkowej);
 • ochrona interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych związanych z nienależytym wykonaniem świadczenia (np. w przypadku oskarżenia Ubezpieczonego o niewłaściwe zdiagnozowanie schorzenia u pacjenta);
 • ochrona w zakresie prawa karnego i wykroczeń lub dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu popełnienia wobec niego przestępstwa zniesławienia lub znieważenia (np. w sytuacji oskarżenia Ubezpieczonego o spowodowanie śmierci w wyniku błędu w sztuce lekarskiej).

Ochrona Prawna Super oprócz zakresu Ochrony Prawnej Komfort dodatkowo gwarantuje ochronę w zakresie:

 • postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej;
 • postępowań administracyjnych;
 • umów związanych z wykonywaniem przez niego zawodu lekarza lub lekarza dentysty, jeżeli umowa ta została zawarta w okresie ochrony ubezpieczenia;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ochrona Prawna Super zapewnia także pokrycie następujących kosztów:

 • wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy pranego ustanowionego przez Ubezpieczonego;
 • opinii prawnych sporządzonych na piśmie;
 • sądowych w sprawach cywilnych i karnych;
 • zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądu od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej, w tym koszty zasądzone przez sąd z tytułu udziału w postępowaniu karnym;
 • postępowania egzekucyjnego w zakresie maksymalnie trzech dowolnie wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu wykonywania stosunków do tego samego podmiotu;
 • postępowania sądu polubownego do wysokości 100% kosztów sądowych, które by powstały przed właściwym sądem powszechnym I instancji;
 • mediacji pozasądowej prowadzonej za zgodą PZU SA lub koszty mediacji prowadzonej w toku postępowania sądowego (mediacja sądowa) w wyniku skierowania sprawy przez sąd, umowy o mediację lub zgodnego wniosku stron;
 • udzielenia informacji prawnej (koszty przesłania wzorów umów i pism należących do powszechnego sądu prawnego; koszty przesłania tekstów obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych; koszty uzyskania informacji o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia postępowania sądowego i postępowań określonych w punktach 5-7 powyżej);
 • postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej;
 • postępowania administracyjnego.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)