Oferta ubezpieczeń dla członków OIL w Krakowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą zobowiązani są m.in. lekarze lub lekarze dentyści prowadzący:

 • indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • grupową praktykę lekarską w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej.

Zakresem ochrony obowiązkowego ubezpieczenia OC objęta jest odpowiedzialność cywilna lekarza i lekarza dentysty za szkody wyrządzone przez niego w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem następujących szkód:

 • wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
 • polegających na zapłacie kar umownych,
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,
 • będących następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeżeli nie są one udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub skutków jej leczenia.
oblicz składkę

Ubezpieczenie dedykowane jest:

 • lekarzom wykonującym działalność leczniczą w ramach praktyki lekarskiej jako uzupełnienie zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza działa także jako nadwyżkowe w odniesieniu do ww. obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku posiadania tych dwóch ubezpieczeń w PZU SA w pokrywającym się okresie ubezpieczenia. Ma to miejsce w razie wystąpienia szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego OC z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej;
 • lekarzom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia bez prowadzenia działalności lub umowy o dzieło.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje czynności zawodowe lekarza i lekarza dentysty, w tym czynności wykonywane w ramach wolontariatu, rezydentury, stażu, praktyk, oddelegowania. Ubezpieczenie dostępne jest w 2 wariantach:

 • Wariant I dla lekarzy niepodlegających pod obowiązkowe OC lekarza (nieprowadzących działalność leczniczą);
 • Wariant II (zakres podstawowy lub rozszerzony) dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą.
oblicz składkę

Zakres ochrony obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków wraz ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na ryzyko HIV lub WZW. Ubezpieczenie dostępne jest w 9 wariantach różniących się sumą ubezpieczenia NNW i wysokością świadczeń związanych z ekspozycją ubezpieczonego na ryzyko HIV lub WZW.

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jest wypłacane w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wypadek może mieć miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Usługi powypadkowe typu assistance są świadczone na terenie Polski i obejmują m.in.: pomoc medyczną, rehabilitacyjną, domową, wizyty u psychologa, opiekę nad dziećmi, opiekę nad psami i kotami.

oblicz składkę

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie lub zwrot niezbędnych i prawnie uzasadnionych kosztów ochrony prawnej mających na celu zabezpieczenie interesów prawnych ubezpieczonego związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach – Ochrona Prawna Komfort oraz Ochrona Prawna Super i obejmuje wypadki, które zaszły na terytorium Polski, a wynikające z nich problemy prawne podlegają regulacjom prawa polskiego.

oblicz składkę

Ubezpieczenie adresowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie ukończyli 65 lat i obejmuje następujące świadczenia:

 • z tytułu śmierci w wyniku NNW (w tym w następstwie uprawiania sportów wysokiego ryzyka) oraz choroby;
 • z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa;
 • ubezpieczenie utarty dochodu przez osobę wykonującą zawód lekarza lub lekarza dentysty,
 • usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres podstawowy.

Ubezpieczenie utraty dochodu dostępne jest w dwóch wariantach. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, świadczenie wypłacane jest od pierwszego lub trzydziestego pierwszego dnia czasowej niezdolności lekarza do pracy. Czasowa niezdolność do pracy nie może trwać dłużej niż rok.

Bez względu na wybrany wariant ubezpieczenia czasowa niezdolność do wykonywania pracy przez lekarza musi trwać co najmniej 30 dni kalendarzowych i być potwierdzona drukiem ZUS ZLA lub orzeczeniem ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku niespełnienia tych warunków ubezpieczyciel może się uchylić od odpowiedzialności.

oblicz składkę

Ubezpieczenie PZU Wojażer obejmuje sytuacje nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku (również w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka) osób ubezpieczonych zaistniałych w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia podczas podróży ubezpieczonego. Ochroną objęte są także zagraniczne wyjazdy szkoleniowe oraz naukowe w celu odbycia przez lekarza i lekarza dentysty stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, a także udziału w konferencjach naukowych.

Ubezpieczenie dostępne jest w wariancie indywidualnym oraz w wariancie rodzinnym. W tym ostatnim przypadku ochroną objęte są osoby bliskie, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez ubezpieczonego i przebywają razem z nim podczas podróży zagranicznej.

Maksymalny okres ochrony podczas jednorazowej podróży może wynieść 22 dni. Łączny pobyt w podróży w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia nie może z kolei przekroczyć 40 dni. W przypadku rekreacyjnego uprawiania nart i snowboardingu okres ochrony wynosi maksymalnie 15 dni.

oblicz składkę

Ubezpieczenie dedykowane jest lekarzom prowadzącym działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej i chroni przed skutkami ataków cybernetycznych oraz konsekwencjami naruszenia przepisów dotyczących prywatności, w tym RODO.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów pomocy specjalistów (m.in. informatyków, prawników, agencji PR), którzy pomogą zminimalizować skutki zdarzenia;
 • rekompensatę utraconego zysku netto z powodu m.in. ataku hakerskiego czy złośliwego oprogramowania oraz pokrycie wydatków niezbędnych do podtrzymania działalności firmy;
 • pokrycie kar i kosztów związanych z naruszeniem norm obowiązujących przy akceptowaniu płatności kartami płatniczymi;
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych i poszkodowanych o zaistniałym incydencie (w tym m.in. pokrycie kosztów: porad prawnych, przygotowania korespondencji i jej wysyłki);
 • pokrycie kar administracyjnych, zadośćuczynień i odszkodowań.
oblicz składkę

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)