Oferta ubezpieczeń dla członków OIL w Krakowie

Zakresem ochrony objęta jest odpowiedzialność cywilna lekarza i lekarza dentysty za szkody wyrządzone przez niego podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w następstwie działania lub zaniechania, z wyłączeniem następujących szkód:

 • wyrządzonych przez Ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
 • polegających na zapłacie kar umownych,
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,
 • związanych z udzielaniem świadczeń z zakresu chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeżeli nie powstały one w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub skutków jej leczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. do posiadania tego ubezpieczenia zobowiązani są m.in. lekarze prowadzący:

 • indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • grupową praktykę lekarską w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej.
oblicz składkę

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem ich zaniechania w związku z wykonywaniem zawodu lekarza. Pokrywa ono także szkody, które zostały wyłączone z systemu ubezpieczeń obowiązkowych, tj. z tytułu następujących szkód:

 • na osobie wyrządzonych podczas udzielania pierwszej pomocy,
 • w mieniu (np. uszkodzenie odzieży pacjenta),
 • wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa,
 • wynikających z naruszenia praw pacjenta.

Adresowane jest do:

 • lekarzy wykonujących działalność leczniczą w ramach praktyki lekarskiej jako uzupełnienie zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza. Ubezpieczenie to działa także jako nadwyżkowe w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza w przypadku posiadania tych dwóch ubezpieczeń w PZU w pokrywającym się okresie ubezpieczenia. Ma to miejsce w razie wystąpienia szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego OC z powodu wyczerpania się sumy gwarancyjnej.
 • lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia (bez prowadzenia działalności) lub umowy o dzieło.
oblicz składkę

Ubezpieczenie dedykowane jest lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej. Obejmuje ono odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim w następstwie posiadania i użytkowania nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, a także ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

oblicz składkę

Stanowi finansowe wsparcie w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub obrażeń ciała wraz ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji Ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW.

Ubezpieczenie to dostępne jest w 8 wariantach różniących się sumami ubezpieczenia.

oblicz składkę

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie lub zwrot niezbędnych i prawnie uzasadnionych kosztów ochrony prawnej mających na celu zabezpieczenie interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Ubezpieczenie to dostępne jest w dwóch wariantach – Ochrona Prawna Komfort i Ochrona Prawna Super i obejmuje wypadki, które zaszły na terytorium Polski, a wynikające z nich problemy prawne podlegają regulacjom prawa polskiego.

oblicz składkę

Ubezpieczenie adresowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie ukończyli 65 lat i zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji czasowej niezdolności do wykonywania pracy spowodowanej wypadkiem (także w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka) lub chorobą.

Ubezpieczenie utraty dochodu dostępne jest w dwóch wariantach. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, świadczenie wypłacane jest od pierwszego lub trzydziestego pierwszego dnia czasowej niezdolności lekarza do pracy. Czasowa niezdolność do pracy nie może trwać dłużej niż rok.

oblicz składkę

Ubezpieczenie obejmuje sytuacje nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego zaistniałe podczas jego pobytu za granicą. Ochroną objęte są także zagraniczne wyjazdy szkoleniowe oraz naukowe w celu odbycia przez lekarza i lekarza dentysty stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, a także udziału w konferencjach naukowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie dostępne jest w wariancie indywidualnym oraz w wariancie rodzinnym. W tym ostatnim przypadku ochroną objęte są osoby bliskie, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez Ubezpieczonego i przebywają razem z nim podczas podróży zagranicznej.

UWAGA! Maksymalny okres ochrony podczas jednorazowego pobytu za granicą może wynieść 21 dni. Łączny pobyt za granicą w ciągu roku nie może z kolei przekroczyć 45 dni.

oblicz składkę

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)